Vedtægter for Dit Hjertes Motionsklub

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Dit Hjertes Motionsklub.

Klubbens primære hjemsted er Søndermarkshallen, Klubbens adresse er formandens adresse.

 

§ 2 Formål

Dit Hjertes Motionsklubs formål er:

- at forbedre vilkårene for alle, som gerne vil begynde med eller allerede dyrker motion, specielt i form af løb, svømning, fitness, badminton og/eller andre motionsformer.

 

§ 3 Medlemskab

Som medlem af Dit Hjertes Motionsklub kan optages enkeltpersoner, familier samt institutioner, selskaber og firmaer. Indmeldelse er gældende for mindst et år.

Medlemskab er betinget af betaling af det af generalforsamlingen fastsatte medlemskontingent. Medlemskontingentet fastsættes og opkræves for et år ad gangen gældende fra den 1. september til den 31. august.

Sker indmeldelse efter 1. februar betales kun halvt kontingent for det pågældende kalenderår.

Såfremt kontingentet ikke er betalt inden en måned efter 1. påkrav slettes medlemmet af medlemslisten.

For Dit Hjertes Motionsklubs idrætsaktiviteter fastsætter generalforsamlingen klub- og aktivitetskontingent herfor, betalingen sker til klubbens kasserer for den aftalte periode.

 

§ 4 Generalforsamlingen

Dit Hjertes Motionsklubs højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden marts måneds udgang og indkaldes med mindst fire (4) ugers varsel med angivelse af dagsorden, som udsendes elektronisk til medlemmerne.
Dagsorden kan udleveres ved henvendelse til bestyrelsen.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 14 dage forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af klubkontingent og aktivitetskontingent.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9 Eventuelt.

Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Enkeltmedlemskab giver ret til en personlig (fremmødt) stemme. Familie- og øvrige medlemskaber giver ret til to personlige (fremmødte) stemmer. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Oplysninger om indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, kan oplyses ved henvendelse til formanden 8 dage før afholdelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (over halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer) og ved håndsoprækning. Alle afstemninger sker skriftligt, hvis blot et medlem fremsætter ønske herom. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen.
I ulige år vælges formanden direkte af generalforsamlingen.
Der vælges tillige ved hver generalforsamling en, gerne to suppleanter til bestyrelsen. Valget som suppleant gælder for et år ad gangen.

Ingen kan vælges eller genvælges, medmindre den pågældende er til stede eller skriftligt har givet tilsagn om at være villig til at modtage valg. Til valg kræves, at den pågældende får almindeligt flertal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

 

§ 5 Klubbens daglige ledelse

Klubbens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af minimum fire medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt klubbens personlige medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer senest 14 dage efter nyvalg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer herunder formanden eller næstformanden er tilstede.

Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Over bestyrelsesmøder føres protokol, som mindst skal udvise, hvem der har deltaget og hvilke beslutninger, der blev truffet.

Formanden drager omsorg for indkaldelse til bestyrelsesmøder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt - dog mindst en gang i kvartalet - eller hvis mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden.

 

§ 6 Tegningsregel

Dit Hjertes Motionsklub tegnes udadtil ved underskrift af formanden alene eller kassereren i forening med formanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke Dit Hjertes Motionsklubs medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben.

 

§ 7 Regnskabsbestemmelser

Dit Hjertes Motionsklub s regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig over for general- forsamlingen for budget og regnskab.

Kassereren har ansvaret for klubbens regnskabsførelse i overensstemmelse med de af bestyrelsen i samråd med revisionen fastlagte retningslinier.

  

§ 8 Revision

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren foretager i løbet af året mindst en uanmeldt gennemgang og afstemning af klubbens konti med det/de tilknyttede pengeinstitutter.

Årsregnskabet skal give et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.

 

§ 9 Logo

Klubbens logo er tre røde hjerter i en sort cirkel med teksten "Dit Hjertes Motionsklub".

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres af et flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før den ordinære generalforsamling skal afholdes. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de vedtages.

 

§ 11 Opløsning

Opløsning af Dit Hjertes Motionsklub kan kun finde sted efter flertal, jf. § 4 om afstemning, på to hinanden efterfølgende generalforsamlinger med minimum 14 dages mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.

Ved opløsning tilfalder Dit Hjertes Motionsklubs aktiver almennyttige formål. 

 

§ 12 Datering

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 2. april 2024